Trener-Pływania.pl

Regulamin korzystania z usług serwisu Trener-Plywania.pl

§1 Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Usługodawca – Piotr Żebrowski, trener pływania II klasy, ul. Wesoła 15, 07-200 Wyszków.

Plan treningowy – opracowany przez Usługodawcę plan treningowy przypisany do konkretnego pakietu (Podstawowy, Triathlon, Indywidualny).

Platforma – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.trener-plywania.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jego integralną część. Za jej pomocą Usługodawca świadczy płatną usługę udostępniania planów treningowych. Dodatkowo nieodpłatnie udostępnia na platformie inne treści.

Regulamin – niniejszy dokument świadczenia usług oferowanych przez Usługodawcę, którego zaakceptowanie jest wymagane do skorzystania ze świadczonych usług.

Użytkownik lub Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, korzystający z usług oferowanych przez Usługodawcę oraz spełniająca wymagania określone przez Regulamin. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą skorzystać z usługi tylko za uprzednią zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – przesłaną pisemnie na adres kontakt@trener-plywania.pl

Umowa – umowa o świadczenie usług odpłatnych drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zgodnie z regulaminem.

Zakres Usług – dokładny opis usług, ich rodzaju, z uwzględnieniem ceny zamieszczony na odpowiedniej podstronie Platformy.

Konsultacja – kontakt Usługodawcy z Użytkownikiem (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, lub w innej formie zaakceptowanej przez Usługodawcę i Użytkownika) w celu omówienia indywidualnego planu treningowego, sprawdzania postępów oraz planowania startów.

Subskrypcja – opłata uiszczana (miesięcznie) przez Użytkownika za członkostwo oraz korzystanie z odpłatnych usług Platformy, w ramach określonego Planu treningowego zawartego w Zakresie Usług.

1.   Sposób i termin spełniania świadczenia przez Usługodawcę określają poniższe postanowienia.
2.  Użytkownik może korzystać z Platformy po uprzednim zarejestrowaniu się i podaniu wymaganych danych. Ro rejestracji użytkownik uzyskuje indywidualne konto niezbędne do korzystania z usług.
3.   Po opłaceniu należności za Subskrypcję wybranej usługi Użytkownik może korzystać z wybranych przez siebie usług za pośrednictwem Platformy.
4.   Indywidualne Konto niezbędne do korzystania z Platformy zostanie aktywowane po wpłynięciu środków za Subskrypcję na konto Usługodawcy.
5.   Subskrypcja obowiązuje od momentu zaksięgowania opłaty przez 30 dni (miesiąc). Po tym czasie aby przedłużyć subskrypcję należy dokonad kolejnej wpłaty.
6.  Plany treningowe są opracowywane przez specjalistę (trenera pływania II klasy, absolwenta studiów wyższych kierunku Wychowanie Fizyczne), uwzględniające najnowszą wiedzę z zakresu treningu sportowego.
7.    Pakiet Indywidualny uwzględnia modyfikacje oparte o efekty osiągane przez Użytkownika. Rozpisany plan treningowy jest przekazywane w ciągu 7 dni roboczych od uiszczenia opłaty za usługę. Rozpisane jednostki treningowe są udostępniane cotygodniowo przy użyciu Platformy.
8.  Pakiety Podstawowy i Triathlon są tworzone w oparciu o procentowe możliwości Użytkownika i nie uwzględniają modyfikacji w trakcie cyklu treningowego. Rozpisane jednostki treningowe są udostępniane cotygodniowo przy użyciu Platformy.
9.  Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z wykonywaniem usług w zakresie Umowy uznaje się za skuteczne i wiążące, jeżeli zostaną dokonane na adres poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika podczas rejestracji na Platformie oraz na adres poczty elektroniczne Usługodawcy wskazany  w §1 pkt. 11.2. chyba, że Regulamin stanowi inaczej.
10.  Dodatkowe Dane Usługodawcy:

  1. Adres witryny internetowej: www.trener-plywania.pl
  2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@trener-plywania.pl
  3. Adres poczty elektronicznej do składnia reklamacji: kontakt@trener-plywania.pl
  4. Numer telefonu: +48 697 085 428

§2 Wynagrodzenie za świadczenie usług (Subskrypcja)

 

1.   Wynagrodzenie za świadczone usługi odpowiada wartości wykupionej przez Użytkownika Subskrypcji, uwzględniającej warunki zapisane w Zakresie Usług.

2.   Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z Platformy jest posiadanie ważnej Subskrypcji.

3.   Ważność Subskrypcji jest liczona jest, począwszy od momentu jej aktywacji.

4.   Okres rozliczeniowy Subskrypcji wynosi jeden miesiąc (30 dni). Opłaty są realizowane przy pomocy wybranej przez Użytkownika metody płatności.

5.   Użytkownik może wybrać metodę płatności z listy zaproponowanych przez Usługodawcę. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na brak środków, upływ terminu ważności kary płatniczej lub z innej przyczyny i jeżeli Użytkownik nie zmieni metody płatności, jego konto zostanie zawieszone. Jego odblokowanie będzie możliwe dopiero po ponownym opłaceniu Subskrypcji.

6.   Użytkownik upoważnia Usługobiorcę do pobierania opłaty za Subskrypcję przy użyciu wybranej przez niego metody płatności.

7.   W przypadku niektórych metod płatności zewnętrzny usługodawca realizujący płatności według wybranej metody może pobierać od Użytkownika opłatę z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji Użytkownik powinien skontaktować się z tym zewnętrznym usługodawcą realizującym daną metodę płatności.

8.   Użytkownik może zrezygnować z Subskrypcji planów treningowych w dowolnym momencie, przy czym dostęp do Platformy będzie zapewniony do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego. Usługodawca nie zwraca opłaty za Subskrypcję za niewykorzystany okres rozliczeniowy, ani za niezrealizowane jednostki treningowe.

9.   Usługodawca może okresowo wprowadzać zmiany opłat za świadczone usługi oraz wprowadzać zmiany w oferowanych pakietach. Wszelkie tego typu zmiany będą obowiązywać nie wcześniej  niż 30 dni po wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia pocztą elektroniczną.

10. Po skutecznym dokonaniu prze Użytkownika płatności, zostaje on poinformowany informacją zwrotną na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

11. Dokonanie płatności za pośrednictwem Platformy skutkuje zawarciem wiążącej umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

§3 Reklamacje

 

1.   Reklamacje z tytułu korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Usługodawcę mogą być składane:

               1.1.        w formie pisemnej na adres Usługodawcy

               1.2.        w formie elektronicznej na adres: kontakt@trener-plywania.pl

2.   Reklamacje, w związku ze złożeniem, których Użytkownik żąda zwrotu części lub całości ceny Subskrypcji Użytkownik składa wyłącznie w formie określonej w pkt. 1.1.

3.   Reklamacja powinna zawierać:

               3.1.        Datę sporządzenia reklamacji

               3.2.        Imię, nazwisko, adres zamieszkania Użytkownika składającego reklamację

               3.3.        Wskazanie konta, z którego korzysta Użytkownik

               3.4.        Tytuł oraz uzasadnienie reklamacji

               3.5.        Kwotę roszczenia

               3.6.        Wykaz załączonych dokumentów

               3.7.        Czytelny podpis osoby upoważnionej do składania reklamacji

4.   Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Użytkownik zostanie poinformowany o tym za pomocą poczty elektronicznej  przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, wykorzystywanej przez niego do korzystania z Platformy.

5.   W przypadku uznania reklamacji w całości lub części – płatności Użytkownika na rzecz Usługodawcy w odpowiedniej wysokości zostaną zwrócone przez Usługobiorcę niezwłocznie, nie później niż 14 dni od uznania reklamacji.

6.   Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje Użytkownikowi po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji.

§4 Szczegółowe warunki korzystania z usług

 

1.   Użytkownik zobowiązany jest podać Usługodawcy prawdziwe dane dotyczące jego osoby na podstawie, których Usługodawca ocenia spełnienie przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

2.   Użytkownik zobowiązany jest do chronienia poufności danych umożliwiających dostęp do jego konta na Platformie. Zakazane jest udostępnianie danych osobom trzecim oraz użytkowania konta przez osoby trzecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa niedotrzymania obowiązków Użytkownika.

3.   Usługi świadczone przez Usługodawcę są świadczone wyłącznie na użytek własny Użytkowników. Zabrania się wykorzystywania informacji udostępnionych przez Usługodawcę do świadczenia usług na rzecz osób trzecich.

4.   Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług wyłącznie w zgodzie z niniejszym regulaminem oraz zaleceniami przekazywanymi przez Usługodawcę za pomocą Platformy.

5.   Użytkownika obowiązują wszelkie ograniczenia wynikające z przepisów prawa oraz ogólnych zasad z korzystania z sieci internetowej. Szczególnie niedopuszczalne jest zamieszczanie w korespondencji z Usługodawcą:

               5.1. treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady etyki oraz propagujące przemoc i łamanie prawa

               5.2. komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, obrażają osoby publiczne i zawierają obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby

               5.3. które zawierają wulgaryzmy

6.   Usługobiorca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian w parametrach usług świadczonych nieodpłatnie przez Usługobiorcę, bez konieczności uzasadniania tych zmian.

7.   Spółka zastrzega możliwość ograniczeń w wyborze niektórych pakietów planów treningowych ze względu na ograniczenia związane ze zbyt dużą liczbą Użytkowników.

8.   Do korzystania z Platformy niezbędny jest aktywny adres poczty elektronicznej, numer telefony oraz urządzenie elektroniczne (telefon, komputer) umożliwiające odbieranie poczty elektronicznej.

9.   Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) Zastosowania przeglądarek: Internet Explorer (poza wersją 6.0), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari

b) Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 800 x 600, 1024 x 768,
1280 x 1024

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy.

11. Korzystanie z Usług może wiązać się z potencjalnym ryzykiem. Wśród podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet wymienić należy:

11.1. wszelkiego rodzaju skrypty lub aplikacje mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego, takie jak wirusy, dialery, konie trojańskie, keyloggery, robaki;

11.2. złośliwe oprogramowanie;

11.3. oprogramowanie szpiegujące;

11.4. programy zaprojektowane do śledzenia działania użytkownika gromadzące informacje o Użytkowniku i wysyłające je -zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;

11.5. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję;

11.6. SPAM – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców;

11.7. włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika;

12. W celu zabezpieczenia się przed wymienionymi wyżej zagrożeniami zaleca się ostrożne i odpowiedzialne korzystanie z treści dostarczanych za pośrednictwem sieci Internet oraz stosowanie środków gwarantujących bezpieczeństwo (np. firewall, programy antywirusowe, skomplikowane hasła, aktualizacja oprogramowania, nieotwieranie treści o niewiadomym pochodzeniu).

13. Użytkownikiem Platformy może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

13.1.      Ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo oraz zaakceptowała regulamin

13.2.      Posiada konto na Platformie Trener Pływania

13.3.      Aktywowała indywidualne konto poprzez wybór metody płatności oraz opłacanie Subskrypcji

13.4.      Wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług świadczonych przez Usługodawcę.

13.5.      Ustaliła z właściwym lekarzem brak przeciwwskazań co do wykonywania ćwiczeń fizycznych z zastrzeżeniem pkt. 14.

13.6.      W trakcie korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę kontroluje stan zdrowia z odpowiednim lekarzem i niezwłocznie powiadamia Usługodawcę o wynikach badań mogących mieć wpływ na zakres wykonywanego planu treningowego lub wykonywania ćwiczeń fizycznych. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania informacji o wynikach badań Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: kontakt@trener-plywania.pl

13.7.      Potrafi pływać co najmniej dwoma stylami pływackimi (grzbietowym i dowolnym).

14. Jeżeli przed przystąpieniem do korzystania z usług lub w trakcie korzystania z nich Użytkownik uzyska od lekarza informacja odnośnie możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych, lecz z ograniczeniami – Usługodawca poinformuje Użytkownika czy istnieje możliwość korzystania z planu treningowego dopasowanego do tych ograniczeń.

§5 Postanowienia dodatkowe

 

1.   Usługodawca oświadcza, a Użytkownik potwierdza (wyraża zgodę na), że:

1.1.        Do prawidłowego wykonywania przez Usługodawcę usług w ramach Subskrypcji niezbędne jest czynne współdziałanie Użytkownika w zakresie rzetelnego dokonywania i uzupełniania informacji dotyczących danych Użytkownika, w tym dotyczących jego stanu zdrowia.

1.2.        Uprawianie pływania (ćwiczeń fizycznych) wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji oraz, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości powinien je niezwłocznie konsultować wyłącznie z osobami posiadającymi stosowne kompetencje i uprawnienia.

1.3.        Przy korzystaniu z usług Usługodawcy, Użytkownik zobowiązuje się ściśle stosować do wybranego planu treningowego.

1.4.        Program może być modyfikowany wyłącznie po uprzedniej konsultacji przez Usługodawcę – nie może być modyfikowany samodzielnie lub przez osoby trzecie.

1.5.        Wszystkie plany treningowe, mimo że przygotowywane są w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, a także z wykorzystaniem doświadczenia Usługodawcy, ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika rezultatów, za co Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności.

2.   Usługodawca oświadcza, że w okresie ważności Subskrypcji, uprawnia Użytkownika do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach wybranego planu treningowego, jednak wyłącznie na użytek własny.

3.   Z uwagi na charakter świadczonych usług (a także na złożoność ludzkiego organizmu) Usługodawca oświadcza, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia Użytkownika podczas realizowania planów treningowych (zwłaszcza w przypadku korzystania z usług niezgodnie z regulaminem, niestosowania się do zaleceń i informacji przekazywanych przesz Usługodawcę, jak również po zakończeniu świadczenie usług przez Usługodawcę).

4.   Usługodawca zastrzega, że w przypadku zbyt dużej liczby Użytkowników może zablokować możliwość tworzenia nowych kont.

5.   Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy  świadczenia usług potencjalnym zainteresowanym, bez podawania przyczyn.

§6 Ochrona prywatności i danych osobowych

 

1.   Dane osobowe konsumentów przetwarzane są przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2.   Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.

3.   Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych obejmujących towary lub usługi podmiotów trzecich wymaga wcześniej uzyskania zgody Użytkownika na taki sposób przetwarzania jego danych osobowych.

4.   Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

5.   Celem zbierania danych jest realizacja umowy, świadczenie usług w ramach Platformy Trener Pływania, ocena stanu zdrowia Użytkownika, wystawienie paragonu i prowadzenia sprawozdawczości finansowej

6.   Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie, o której mowa w pkt. 1.

7.   Dane osobowe są udostępniane Usługodawcy przez Użytkownika dobrowolnie.

8.   Spółka nie zbiera danych osobowych od osób, które nie korzystają z usług określonych Regulaminem.

9. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą.

10. Użytkownik ma prawo:

10.1.        wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych ustawą, o której mowa w pkt 1,

10.2.        wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych w celach i przypadkach określonych ustawą o której mowa w pkt 1.

11. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkownika, w Platformie używane są tzw. cookies, tj. informacje zapisywanych przez serwer Usługodawcy na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu oraz umożliwiają sprawne świadczenie usług. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z usług.

12. Po zakończeniu korzystania z usługi Usługodawca może, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przetwarzać tylko dane, które są:

12.1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi;

12.2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Użytkownika;

12.3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi;

12.4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów

§7 Postanowienia Końcowe

 

1.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do strony www.trener-plywania.pl z przyczyn tkwiących po stronie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

2.   Użytkownik powinien zabezpieczyć swoje konto i hasło, gdyż Usługodawca nie odpowiada za zakupy dokonane przez osoby trzecie za pośrednictwem konta konsumenta.

3.   Spory, które mogą wyniknąć z umowy sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez rokowania i porozumienie Stron.

4.   Spory, które nie zostaną rozwiązane poprzez porozumienie stron, rozstrzygane będą przez sąd, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. W drodze odrębnej umowy spór może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

5.   Pozostałe sprawy, które nie zostały uregulowanie niniejszym regulaminem regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz w niezbędnym zakresie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Prawo telekomunikacyjne.

6.   Usługodawca nie jest uczestnikiem i nie przystąpiła do fakultatywnego kodeksu dobrych praktyk, ale w swej działalności przestrzega dobrych obyczajów, w tym uczciwych praktyk rynkowych.

7.   Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

8. Jakiekolwiek uwagi, zapytania oraz spostrzeżenia sugerujemy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@trener-plywania.pl